Friday, December 16, 2016

วิธีค้นหาอีเมลที่มีขนาดต่างๆใน Gmailสำหรับท่านที่ใช้ Gmail และเคยประสบปัญหาพื้นที่เต็ม แล้วต้องการลบอีเมลที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้มีพื้นที่ว่างกลับคืนมา แต่ไม่ทราบว่าจะค้นหาอีเมลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างไร สามารถทำได้โดยใช้คำค้นหาว่า larger_than: ตามด้วยขนาดของอีเมล เช่น larger_than: 5mb 

นอกจากนี้แล้ว หากต้องการค้นหาอีเมลที่มีขนาดเล็กกว่าก็ให้ใช้คำค้นหาว่า small_than: ตามด้วยขนาดของอีเมล เช่น smaller_than: 1mb 

หรือจะใช้ทั้ง 2 คำร่วมกันก็ได้เช่น larger_than:500kb smaller_than:1mb เป็นการค้นหาไฟล์ที่มีขนาดระหว่าง 500kb-1mb เป็นต้น

No comments:

Post a Comment